Integritetspolicy och behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter lagras

De personuppgifter, så som namn, födelsedata, personnummer, adress, telefonnummer, epostadress, och liknande, vi fått från dig behöver vi spara och behandla.

Syfte

Syftet med en sådan behandling av personuppgifter är att kunna kommunicera i vår mål och ärendehandläggning samt övrig kommunikation med dig eller de som kontaktar oss
från domstolar och myndigheter.

E-postmeddelanden gallras/raderas senast 2 månader efter att de besvarats.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Vi har tystnadsplikt enligt juristsamfundets regler.

Rättslig grund

Den rättsliga grund varpå vi behandlar dina personuppgifter är att vi ska kunna utöva vårt uppdrag som juristbyrå och uppfylla vår rättsliga förpliktelse.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part som är en myndighet, t.ex. en domstol eller Migrationsverket, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag och för att fullgöra vårt uppdrag från dig.

Cookies

Vi använder inte cookies och du besöker vår hemsida helt anonymt.

Var lagras personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter på juristbyrån i låst och larmat utrymme. Endast jurist Jan Wasberg har tillgång till dina personuppgifter och de finns inte lagrade på dator som är uppkopplad mot internet. Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt enligt juristsamfundets regler.

Personuppgiftsansvarig - Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, eller om du har andra frågor relaterade till vår personuppgiftsbehandling så som t.ex. att
begära rättelse.

Du kan kontakta oss via email: juristfirman.wasberg@telia.com eller per telefon 08-219698 eller 070-7913939. Personuppgiftsansvarig är jurist Jan Wasberg. Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm.